රේෂා මුදියන්සේගේ අලුත්ම සරාගී ඡායාරූප එකතුව මෙන්න

කාලෙන් කාලේට නොයෙකුත් ඡායාරූප සමාජ ජාල ( Facebook , Instagram ) හරහා දකින්න පුලුවන්, මෑතකාලයේ ඡායාරූප ශිල්පින්ද ඔවුන්ගේ සිය කුසලතා ඔප් නංවමින් විවිධ තේමා යටතේ විවිධා තාක්ෂණික ක්‍රම යටතේ , වර්ණ හැසිරවිම, ආදියෙන් නව නිර්මාණාත්මක දෙයක් සමාජයට දිමට බලා පොරොත්තු වෙනවා , එ අතර මෙවැනි ෆොටො දැකගන්න පුලුවන්.

එ අතර පහත ඉ සව් මුලිකත්වයක් දරනවා,

රේ ෂා මුදි යන්සේ ගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *