යෝෂිත රාජපක්ෂ විවාහ ගිවිස ගනී

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දෙටු පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා විවාහ ගිවිස ගෙන තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව සටහනක් තබමින් වැඩිමල් සහෝදරයා වන නාමල් රාජපක්ෂ ඔවුන් දෙදෙනාට සුභ පතා තිබෙනවා.

Yoshitha Rajapaksa couldn’t be happier for you on this extremely special day!The most amazing journey is ahead of you,with someone extremely special to take that journey with you. Nitheesha welcome to the family! You’ve always been such a blessing. Wishing you both nothing but the best – namal rajapaksa FB Page

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *