මේ දවස්වල කථාබහට ලක්වෙලා තියෙන අලුත්ම POSE එක

මේ දවස්වල වැඩි කථාබහට ලක්වෙලා තියෙන මාතෘකාවක් තමයි දිව එළියට දමා ඡායාරූපවලට පෙනිසිටිම, එක් එක් කාලයන් හිඳි නොයෙකුත් ඉරියව් වලින් ඡායාරූපවලට පෙනිසිටියත් ( ඉනට අතක් තබාගෙන පැත්තකට බර වී ) මේ පිලිබඳව නම් බොහෝ දෙනා වැඩි ප්‍රසාදයට නම් ලක්වී නැහැ.

මේ ඔබ දකින්නෙ නිරූපණ ශිල්පිණියක් වන ඉරූෂා හිරුනි (Irusha Hiruni) ඒ ආකාරයෙන් ඡායාරූප ව්ලට පෙනිසිටින ආකාරය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *