බුර්කාව තහනම් කිරීම සඳහා මීට පෙර නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනනයට සංශෝධනයට

බුර්කාව හා නිකාබය ඇතුළු සම්පූර්ණ මහුණ වැසෙන ලෙස අඳින දෑ තහනම් කිරීම සඳහා මීට පෙර නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනනයට සංශෝධනයක් එක්කිරීමට මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනතේ පස්වැනි වගන්තිය යටතේ ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ‘සම්පූර්ණ මුහණ’ යන යෙදුමේ අර්ථ නිරූපණය වෙනුවට දෙකන් ඇතුළත් නොවන පරිදි අර්ථ නිරූපයක් කර තිබෙනවා.

එය මේ ආකාරයෙනි, ‘සම්පූර්ණ මුහුණ” යන යෙදුමේ අර්ථ නිරූපනය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන අර්ථ නිරූපනය ආදේශ කිරීමෙන්, “සම්පූර්ණ මුහුණ” යන්නෙන් නළලේ මුදුනේ සිට නිකටේ අග දක්වා ද දෙකන් අතර ද (එහෙත් දෙකන් නො ඇතුළත්ව) යම් තැනැත්තෙකුගේ මුහුණ අදහස් වේ.’

ඒ අනුව දෙකන් වැසෙන සේ ඇඳුමක්, ඇඟලුමක් හෝ වෙනත් දෑ ඇඳීමට මේ හරහා අවස්ථාව හිමිවනු ඇති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: