වෙනස් උන ස්මෝකියෝ සමාජයට පාඩමක් වෙන රැප් එකක් එළි දක්වයි

කවුරුත් දන්න රැප් ගායක ස්මෝකියෝ පසුගිය දිනක සමාජජාල තුළ මහත් කතා බහට ලක්වුණ මාතෘකාවක් උනා.

ඒ තම සුපුරුදු ජීවන රටාවෙන් මිඳී මත්දුව්‍ය ආදියට තිබූ ඇබ්බැහි වීම් ආදිය ඉවත් කරගැනීමට ලංකාවේ මත්දුව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූවන් පරිවාසයට ලක්කර නැවත සමාජයට වඩා හොඳ මිනිසෙක් බිහි කරන මිතුරු මිතුරියෝ ආයතනයට බැඳීමත් සමඟයි.කෙසේ හෝ එයින් පුනරුත්ථාපනය ලැබූ ස්මෝකියෝ ඔහුගේ අලුත්ම රැප් එක එළි දක්වා තිබෙනවා.එ පහළින් නරඹන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *