ඇයගේ එදා පෙනුම සහ අද පෙනුම ඔබව පුදුමෙනුත් පුදුමයට පත් කරනවා නොඅනුමානයි

උවමනාව තියෙනවනම් මේ ලෝකෙ කරන්න බැරි දෙයක් නෑ.ඔය මහතයි මහතයි කිය කිය තව ගිල ගිල ඉන්න කෙල්ලො විශේෂයන් මේක බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *