වකුගඩු ජාවාරම (II) – චිත්‍ර කතාව මෙතනින් බලමු | Dadibidiya

මේ මල සිරුරෙත් වකුගඩුව ඉවත් කර අදාළ පුද්ගලයාට ලබා දී මුදල් ලබා ගන්නවා

නමුත් එසැණින්ම ඔහුගේ බිරිඳ දුරකතනයෙන් අඩමින් කතා කර කියන්නේ

ඔවුන්ගේ පුතා අතුරුදහන් වී ඇති බවයි

එවිට තමන් මොහොතකට පෙර වකුගඩුව ඉවත් කල මල සිරුර දෙස හොඳින් බැලූ විට ඔහුට පෙනී යන්නේ තමන් ඒ අපරාධය සිදු කර ඇත්තේ තමන්ගේ පුතාටමයි කියලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *