වාර විභාගය – (චිත්‍ර කතාව මෙතනින් බලන්න) | Dadibidiya

වාර විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍රය හොරන් ඉස්සීමට ගිය ළමයි දෙන්නට වෙච්ච දේ ඔයාලත් බලන්න

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *