අත් කකුල් නොමැති වුවත් තම උත්සාහය අත් නොහළ අපූරු ධෛර්වන්ත චායාරූප ශිල්පියා

Achmad Zulkarnain අවුරුදු 24ක් වන මේ අපූරු ඉන්දිසියානු චායාරූප ශිල්පියා අනිකුත් චායාරූප ශිල්පීන් හා සැසඳීමේදී ඇත්තටම සුවිශේෂි පුද්ගලයෙක්.ඒ ඔහුගේ අත් හා පා නොමැති වීමයි.නමුත් ඒවා බාධාවක් කර නොගත් ඔහු අද වනවිට දක්ෂ චායාරූප ශිල්පියෙක් වී හමාරයි.අත් නොමැති වුවත් ඔහුටම විශේෂිත වූ කැමරාවක් මාර්ගයෙන් තම කට උපයෝගී කර ගනිමිනුයි ඔහු මේ කාර්යයන් සිදු කරන්නේ.මේ වනවිට DZOEL නම් ව්‍යාපාර ආයතනයක් පවත්වාගෙන යන ඔහු ලෝකයේ ජනප්‍රිය චායාරූප ශිල්පියෙක් බවටත් පත්වී හමාරයි.

ඔහුටම විශේෂ වූ කැමරාවක් මඟින් චායාරූප ලබා ගන්නා ඔහු


ඔහුගේ ඡායාරූප සංස්කරණය කරන්නේද ඔහු විසින්මයි


ඔහු විසින් ලබා ගත් චායාරූප කිහිපයක් තමා පහළින් තියෙන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *