ඔවුන්ද අපි මෙන් ජීවත් වීමට ආස ඇත්තෝ වෙති නමුත් මිනිසුන්ගේ ක‍්‍රියා හමුවේ ඔවුන්ට උරුම වී ඇති ඉරණම සදාරණ ද?

මිනිසාගේ නොමනා වැඩ නිසා ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන අහිංසක සත්තු

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *