2018 දී තිරගත වීමට නියමිත සුපිරිම චිත්‍රපට සෙට් එක මෙන්න

2018 දී තිරගත වීමට නියමිත හොදම චිත්‍රපට තමයි මේ. හැබැයි මේ චිත්‍රපට වල තිරගතවීමේ දින වෙනස් විය හැක

1.Maze Runner- The Death Cure – February 9, 2018

2.Bad Boys for Life – January 12, 2018

3.Fifty Shades Freed – February 9, 2018

4.The Predator – February 9, 2018

5.Black Panther – February 16, 2018

6.Pacific Rim: Uprising – February 23, 2018

8.Wreck-It Ralph 2 – March 9, 2018

9.The Flash – March 16, 2018

10.Tomb Raider – March 16, 2018

11.Ready Player One – March 30, 2018

12A Wrinkle In Time – April 6, 2018

13.Rampage – April 20, 2018

14.Avengers: Infinity War – May 4, 2018

15.Han Solo – May 25, 2018

16.The Incredibles 2 – June 15, 2018

17.Jurassic World Sequel – June 22, 2018

18.Ant-Man and the Wasp – July 6, 2018

19.Mission Impossible 6 – July 27, 2018

20.Aquaman – October 5, 2018

21.Jungle Book – October 19, 2018

22.How The Grinch Stole Christmas – November 9, 2018

23.Fantastic Beasts and Where To Find Them 2 – November 16, 2018

24.Avatar 2 – December 21, 2018

25.Ocean’s Eight (2018) – June 8, 2018

26.Mary Poppins Returns – December 25, 2018

27.Madagascar 4 – දිනයක් නැත

28.
Deadpool 2 – දිනයක් නැත

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *