වඩදිය බාදිය හරියට දැකල තියනවද?

මේක British coast එකේදී ගත්ත ෆොටෝස් සෙට් එකක් Michael Marten කියන traveler තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. විවිද තැන් වලදී වෙනස් වෙලාවලට අරන් තියෙන්නේ මේකෙන් හොදට පේනවා වඩදිය බාදිය වෙලාවට කොච්චර වතුර මට්ටම උඩට එනවද කියල

Worms Head, Glamorgan.
High water 9:45 am, low water 4 pm

Perranporth, Cornwall.
Low water 12 noon, high water 8 pm

Perranporth, Cornwall.
High water 6 pm, low water 11:20 am

St Michael’s Mount, Cornwall.
Low water 1:15 pm, high water 8 am

St Cwyfan’s ‘church-in-the-sea’, Isle of Anglesey.
High water 12 noon, low water 5:45 pm

Salmon fishery, Solway Firth.
Low water 5:20 pm, high water 12 noon

Flamborough, Yorkshire.
High water 5 pm, low water 11:45 am

Holy Island causeway, Northumberland.
Low water 10:30 am, 3:20 pm, high water 4:20 pm

Rock, Cornwall.
Low water 11:30 am, high water 7:20 am

Blackpool, Lancashire.
Low water 11:20 am, high water 4 pm

Rhossili, Glamorgan.
High water 8:30 am, low water 2:20 pm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: