ලොව විශාලතම සුනඛයෝ 10 දෙනා (Photos)

බල්ලන්නට ආසද ??මමනම් හරි ආසයි මොකද උන් බල්ලෝ උනත් සමහර උන් වගේ බලු වැඩ කරන්නේ නෑ ..

හරි හරි එකෙන් වැඩක් නෑ ලෝකේ ඉන්න ලොකුම බල්ලන්ව දැකල තියනවද?උන් හැදෙන්නේ හෝර්මෝන උත්තේජනයකින් ,නැත්තම් පරම්පරාවෙන් ඉතින් ඔය දැකල ඇති නැති කව්රුත් බලාගන්නකෝ

1). Irish wolfhound

Dog Breed Group:  Hound Dogs Height: 2 feet, 8 inches to 2 feet Weight: 115 to 180 pounds Life Span: 6 to 8 years

2). Great Dane dog breed

Weight:  245 pounds (111 kg) Height:  43 inches (109.2 cm) Dog Breed Group: Working Dogs Life Span: 7 to 10 years Colors: Black, fawn, blue, black, harlequin Other name: Deutsche Dogge, German Mastiff

3). Boerboel dog breed

Origin: South Africa Height: 60–70 cm (24–28 in) Weight: Male 65–80 kg,  Female 50–65 kg Coat: short, dense, soft, smooth and shiny Color: fawns, reds, browns, brindle, piebald, and Irish markings

4). Tibetan mastiff

Dog Breed Group:  Working Dogs Height: 2 feet to 2 feet Weight: 75 to 160 pounds Life Span: 10 to 14 years Other Names: Do-Khyi, Tsang-Khyi

5). English Mastiff

Dog Breed Group: Working Dogs Height: 2 feet, 3 inches to 2 feet Weight: 130 to 220 pounds Life Span: 6 to 10 years Other names: Mastiff, Old English Mastiff    Origin:  England

6). Newfoundland

Dog Breed Group:  Working Dogs Height: 2 feet, 1 inch to 2 feet Weight:  100 to 150 pounds Life Span: 8 to 10 years Origin: Newfoundland and Labrador, Canada Other Names: Newf, Newfie

7). Leonberger dog

Dog Breed Group: Working Dogs Height: 2 feet, 1 inch to 2 feet Weight: 120 to 170 pounds   Life Span: 10 to 12 years   Origin:  Germany   Colors:  Golden yellow to red, black mask

8). Scottish Deerhound

Dog Breed Group: Hound Dogs Height: 2 feet, 4 inches to 2 feet Weight: 75 to 110 pounds Life Span:  8 to 11 years  Colors:  Gray, gray brindle

9). Doberman

Life span:  10 to 13 years Origin:  Germany Dog Breed Group: Working Dogs Height: 2 feet to 2 feet Weight: 60 to 80 pounds

10).  Caucasian Shepherd Dog

Other Names: Caucasian Ovcharka, Armenian Khobun Dog, Azerbaijani Shepherd Dog etc. Height: 25 – 28 inches (64 – 72 cm) Weight: 99 – 154 pounds (45 – 70 kg) Origin: Georgia, Armenia, Azerbaijan Life span: 10–12 years

යාලුවන්ටත් බලන්න Share පාරකුත් දාගෙනම යන්න

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: