මේ ටිපර් රථය දුටුවානම් කියන්න ලක්ෂ 05ක් ඔබට

බේරේ වැව අසළදී සොරා ගැණුනු ටිපර් රථයක් සොයා ගැනීමට පොලීසිය මහජන සහය ඉල්ලා සිටිනවා.මෙලෙස සොරාගෙන ඇත්තේ WP LK-0286 දරණ කහ පැහැති අශෝක් ලේලන්ඩ් වර්ගයේ ටිපර් රථයක්.

එම රථයය පිළිබඳ සත්‍ය තොරතුරක් ලබාදෙන පුද්ගලයෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 05ක ත්‍යාග මුදලක් ලබාදීමටද එහි හිමිකරු කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර ඇත.කිසියම් තොරතුරක් දන්නේ නම් 0718591727 හෝ 0789906070 යන දුරකථන අංක වලට දැකුම් දිය හැකිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: