2017 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ධනවත්ම දේශපාලඥයින් 10 දෙනා

ලංකාවේ දේශපාලඥයින් සේරම වගේ ඉතා ධනවත් පුද්ගලයන්.
ඒ අතරින් 2017 වර්ෂයේ ලංකාවේ ධනවත්ම දේශපාලඥයින් 10 දෙනා සහ ඔවුන්ගේ වත්කම් ආසන්න වශයෙන් තමා මේ තියෙන්නේ

10) රනිල් වික්‍රමසිංහ            වත්කම් ආසන්න වශයෙන් -$790,000

9) A. L. M. අතාවුල්ලා       වත්කම් ආසන්න වශයෙන් -$850,000

8) අනුර කුමාර දිසානායක    වත්කම් ආසන්න වශයෙන් – $1 million

7) A. H. M. ෆවුසි      වත්කම් ආසන්න වශයෙන් – $1.1million

6) චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග     වත්කම් ආසන්න වශයෙන් – $1.3 Million

5) ආරුමුගම් තොණ්ඩමන්     වත්කම් ආසන්න වශයෙන් – $1.6 million

4) විනයාගමූර්ති මුරලිදරන්        වත්කම් ආසන්න වශයෙන් – $1.8 million

3) මෛත්‍රීපාල සිරිසේන       වත්කම් ආසන්න වශයෙන් -$14 million

2) අර්ජුන රණතුංග         වත්කම් ආසන්න වශයෙන් – $68 million

1) මහින්ද රාජපක්ෂ          වත්කම් ආසන්න වශයෙන් – $18 Billion

උපුටා ගැනීම :- http://indapaper.com/top-10-richest-politicians-in-sri-lanka-in-2017/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: