ලංකාවේ වෘත්තිමය වශයෙන් ටැටූ ආර්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙච්ච එකම කෙල්ල රෝඇනා

දැන්කාලේ ගොඩක් ජනප්‍රිය විලාසිතාවක්නේ ටැටූ එකක් කියන්නේ.ගොඩක් අය මේ විලාසිතාව කරන්න කැමතියි.ඒත් කෙල්ලෙක් තමන්ගේ ඇගේ කොහේ…

2017 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ධනවත්ම දේශපාලඥයින් 10 දෙනා

ලංකාවේ දේශපාලඥයින් සේරම වගේ ඉතා ධනවත් පුද්ගලයන්. ඒ අතරින් 2017 වර්ෂයේ ලංකාවේ ධනවත්ම දේශපාලඥයින් 10 දෙනා…