යාපනයේ පැවති මාරක පෙරහුරු

මාරක අනතුරකටත් වඩා ලොමු ඩැහැගන්න දර්ශණ සහිතව

 

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය මූලිකත්වයෙන් පැවති අනතුරකදී හැසිරිය යුතු ආකාරය පැහැදිළි කෙරෙන හදිසි පෙරහුරුවක් යාපනයේදී පැවැත්වුණා
සැබෑ අනතුරකටත් වඩා අති බිහිසිණු ආකාරයේ දර්ශණ පසුතල මේ සඳහා යොදාගෙන තිබීම විශේෂයි.
එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප කීපයක් පහතින්

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: