පුත්තලම කුරුණෑගල මාර්ගයේ දැදුරු ඔය පාලම වසා දැමේ!

කුරුණෑගල පුත්තලම මාර්ගයේ දැදුරු ඔය පාලම ගමනාගමන කටයුතු සඳහා තාවකාලිකව සම්පූර්ණයෙන්ම වසා තබන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා. ඒ, පාලමේ අලූත් වැඩියා කටයුත්තක හේතුවෙන්. ඒ අනුව එළඹෙන 25 වනදා පෙරවරු 6 සිට නොවැම්බර් 30 වනදා පස්වරු 6 දක්වා පාලම වසා තැබෙනු ඇති.

එම කාලය තුළ සැහැල්ලූ වාහන සඳහා පාදෙණිය – අනුරාධපුර මාර්ගයේ බලල්ල හරහා නිකවැරටිය ඇලවක හන්දියෙන් ගමන් කළ හැකිය. බර වාහන පාදෙණිය අනුරාධපුර මාර්ගයේ දළදාගම හරහා නිකවැරටිය මාර්ගයට පිවිස ගමන් කළ හැකි බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: